Srdceklíč

Symbolika tarotu

Sofie Danae

Tarot je vizuální mapou vědomí a systémem, jenž používá jazyka symbolů. Nabízí vhled do osobních motivů a do duchovního i profesionálního vývoje člověka. Jako mapa vědomí obsahuje Ttarot obraz veškerých lidských zkušeností a prožitků. Tyto jsou zpracovány na základě „praktického každodenního života“, ale poskytují i obraz duchovního růstu tazatele. Tarot poskytuje člověku příležitost, aby se prostřednictvím vnímání obrazů – symbolů – přesvědčil, že žít život je jako „kráčet po mystické stezce a obsáhnout přitom potřeby každodenní existence“.

Tarot působí pomocí symbolů hlavně na sféru vědomí, která je mimo rozumová centra a ze které k nám přicházejí sny. Kvalit a přesnost výkladu závisí pouze na vlastních schopnostech tazatele. Jeho soustředěnost na danou otázku či problém, jeho vnitřní pohnutky, ale i úroveň jeho vědomí formují odpověď, která v sobě všechny zmíněné jednotlivosti obsahuje. Tarot je vynikajícím učitelem, neboť odpovědi, které poskytuje, odráží bezprostředně úroveň osobního vývoje člověka. Jeho vědomí se tak stále rozšiřuje a rozvíjí. Ke každému člověku totiž tarot promlouvá jedinečným způsobem tak, aby mu neodhalil víc, než je ten který jednotlivec schopen pojmout a pochopit.

Nikdo přesně neví, kde má tarot svůj původ. Učitele metafyziky často odkazují na starověký Egypt a za tvůrce považují školu hermetiků. Ale karetní soubory, které byly nalezeny, jsou jak egyptské, tak evropské.

Tarotové karty se skládají z Malých arkán a Velkých arkán. Malá arkána má čtyři barvy, z nichž každá obsahuje 14 karet: eso až desítku, rytíře, královnu, prince a princeznu. Velká arkána sestává z 22 karet, které začínají nulou a jsou označovány římskými číslicemi od I po XXI.

Velká arkána odhaluje archetypy osobnosti, životní principy, všeobecné zákonitosti nebo vzorce kolektivní zkušenosti lidstva. Tak jako je I-ťing Knihou proměn Východu, tak představuje tarot Knihu proměn Západu. Hexagramy I-ťingu znázorňující transformaci prostřednictvím slovních metafor čerpajících ze světa přírody. Tarot využívá obrazů ke ztvárnění vnitřních a vnějších změn, kterými prochází každá lidská bytost.

Tarot ztělesňuje v symbolech skutečnost, případně představu o ní, která je posléze vědomě naplněna. Ti, kteří se něčím ve svém nitru intenzívně zabývají a o odpověď požádají tarot, dostanou odpověď ve formě tarotového symbolu, který jejich pocitu či aktu odpovídá. To nepřekvapí nikoho, kdo si je vědom skutečnosti, že veškeré dění se dá vyjádřit v řeči symbolů. Pokud symbol, kterým k nám tarot promlouvá, přirozeně zprostředkuje i pochopení, podařilo se nám propojit vnitřní svět s vnějším a dát tomuto spojení fyzickou formu.

Starověké a přírodní kultury vždy instinktivně přijímaly rituály a symboly jako něco, co hrálo v jejich duševním životě důležitou úlohu. Chápaly symbol nebo rituál jako soubor formálních aktů a postupů, které je uvedly v okamžitý kontakt s jejich božstvy. Symbol proto sloužil mnoha účelům: umožňoval jim prokazovat úctu a oddanost vyšším silám a dovoloval jim se těchto sil dotknout. Moc božstva je neochromovala a neděsila, protože vzájemný kontakt se odehrával právě v bezpečných mezích symbolů a rituálů. Symboly nám skutečně umožňují nabýt znovu schopnost použít dávno zapomenutého jazyka duše. Dovolují nám se svým nitrem vědomě komunikovat, na rozdíl od nevědomé komunikace odehrávající se ve snech a v meditativních stavech mysli.

Použitá literatura: Velká kniha Crowleyho tarotu, Angeles Arrien, vydalo nakl. Synergie 2000

zdroj: www.esoterika.cz

Přidat komentář

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.