Srdceklíč

Archanděl Gabriel a jeho energetická esence

Archanděl Gabriel je v současnosti jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších archandělů, zejména
proto, že je zmiňovaný jak v Novém, tak v Starém zákoně. Nejtradovanějším biblickým příběhem
spojeným s Gabrielem je snad „vánoční příběh“. V Lukášově evangeliu se totiž s Gabrielem potkáte
jako s poslem Božím, zvěstuje Panně Marii, že se stane matkou Božího Syna (Lukáš 1:26-28). Gabriel
je rovněž tím andělem, který vedl tři moudré muže, tři krále, k místu Kristova narození. Zmínky o něm
však se však týkají až biblických dob.
Gabriel oznámil Zachariášovi, že jeho manželka Alžběta povije Jana Křtitele (Lukáš 19:19). Na úrovni
duše Gabriel sděluje budoucím otcům a matkám, když přichází ten pravý čas zplodit dítě, otěhotnět a
přivést na svět své potomky.
Muslimové nazývají Gabriela Duchem Pravdy. V islámské tradici je popisován jako anděl Zjevení,
který opakovaně přicházel poučovat proroky a nadiktoval Mohamedovi Korán.
Jednou z vibračních andělských esencí, vonných sprejů, s výjimečně mocnou energií, je esence
archanděla Gabriela.
Nejdřív se podívejte na stručnou Gabrielovu charakteristiku. Až poté se budu věnovat podrobnějším
informacím, které vám napoví víc o tom, v čem, v jaké oblast vám jeho andělská energie zakódovaná
v esenci s nebeskou frekvencí lásky může pomoci, podpořit vás a v čem vést směrem, který je pro vás
prospěšný.
Překlad jména Gabriel: „Hrdina Boží“ anebo „Bůh je moje síla“ (proto pomáhá lidstvu vstoupit do
vlastní „božské síly“)
Symbol: bílá lilie
Příslušná barva: bílá (Archanděl Gabriel vládne bílému světelnému paprsku a současně se skrze něj
projevuje)
Příslušná čakra: druhá
Oblasti, v nichž je na něj můžete obrátit se žádostí o pomoc a podporu:
Duchovní dary: vedení při rozvíjení vašeho duchovního života; odhalení vašeho životního plánu a
poslání; zvýšení odvahy a eliminace strachu; vnesení radosti a štěstí do života.
Praktická pomoc: pomoc při osvojení disciplíny a zavádění pořádku a řádu; zlepšení organizace
různých životních aspektů, například ve vlastním vzdělávání nebo v kariéře a v práci, v domácích
povinnostech, třeba nákupech, finančních výdajích apod.
Služba a pomoc jiným: pomoc při organizaci mírových akcí; distribuce potravin a lékařské pomoci
potřebným, zejména dětem a přestárlým občanům ve svém vlastním okolí a krajině; pomoc obětem
přírodních katastrof atd.
Obecněji o archanděly Gabrielovi
Gabriel představuje „čistotu Boží“, dokonalost, disciplínu, radost a naději. Zahání žal a zoufalství a
dodává lidem naději. Je andělem komunikace a nových začátků.
Archanděl Gabriel dle legend učí děti v lůně matky před příchodem na svět, ve chvíli zrození jim však
přikládá prst na ústa a ony na všechna poučení (alespoň na jistou dobu, která se u každého jedince
liší) zapomenou. Proto máme prý malou prohlubeň nad horním rtem. Právě tak učí každou duši, jak
jít „cestou vzestupu“.
 Pomáhá též lidem nejenom pochopit, nýbrž také přijmout a realizovat své skutečné životní
poslání. V jedné z knih Bible, v Knize Daniel, pomáhá Gabriel prorokovi Danielovi
interpretovat jeho vize a obohacuje jej o větší moudrost a porozumění (Daniel 8:16).
V židovské tradici připravoval na vůdčí roli Mojžíše i Jákobova syna Josefa. V rabínských
spisech je uváděn jako Princ spravedlnosti. V Kabale ztělesňuje Jesod („Základ“), devátou
sefiru, „základ“, a představuje plodnou životní sílu vesmíru. Jesod je sférou astrálního světla,
kterou známé rovněž jako Akášu. Do této sféry patří též intuice, podvědomí, také však
získávání zkušeností a pravá osobnost. Jesod odpovídá vibracím Luny, které je Gabriel
patronem i andělským vládcem stejně, jako je Michael pánem Slunce. Tato sefira je
odpovědná za průběh a realizaci karmy, taktéž procesu involuce a evoluce ducha do hmoty a
z hmoty do vyšších světů.
 Archanděl Gabriel je velkým a věrným přítelem lidí. Snaží se jim říct: „Jsem váš přítel. Znáte
mě dobře. A když mě vidíte k vám přicházet obklopeného zářivým světlem, klidně mě
kamarádsky pozdravte: "Zdravíme tě, Gabriely, starý, dobrý příteli!"
 Sděluje jim také: „Já jsem Gabriel, Velký Utěšitel života. Jsem zde, vždy a stále po vašem boku
a neopustím vás, ani jednoho z vás, dokud nesplníte své poslání a důvod, pro který jste se
zrodili na Zemi.“
 Archanděl Gabriel a andělé, kteří jsou mu po ruce u plnění jeho „archandělských povinností“,
vám mohou na vaše požádání pomoci pochopit plán, který jste vy, vaše Vyšší Já, vaše duše a
vaši duchovní průvodci „vypracovali“ pro tento váš život předtím, než jste se narodili do této
své inkarnace.
 Pomohou vám rovněž si zapamatovat, anebo si vzpomenout, co musíte udělat, abyste tento
svůj plán naplnili (resp. plán své duše) a setkali se na své životní cestě právě s těmi lidmi, kteří
vás u jeho realizace podpoří, nebo vás nasměřují, poučí.
 Gabriel vám také kdykoli pomůže ochránit svůj životní plán před vším, co by vám v jeho
naplnění mohlo bránit, též před tím, abyste se od něj nechali odradit, před výsměchem u
jeho snahy jej uskutečnit. Bude-li to zapotřebí, pomůže vám dokonce v případě nedostatku
peněz a jiných potřebných zdrojů.
 Zasáhne ve váš prospěch i tehdy, budete-li si přát uspořádat život, abyste byli schopni plnit
své každodenní povinnosti a zároveň usilovat o dosažení vyšších cílů.
 Gabriel je taktéž nazýván „radostným archandělem“, protože lidem přináší čistou radost. Pod
jeho vedením může být život vskutku stálou, věčnou radostí. Připomíná všem, že pokud se
stanou tím, čím skutečně jsou, naplní je čirá, nebeská radost. K udržení „ducha radosti“ se
musíte od něj naučit, jak se držet světla, protože vaše vnitřní světlo je vaší radostí a vaše
radost je vaším světlem.
 Archanděl Gabriel posiluje světlo ve vás, protože vnitřní světlo vás činí silnými, odolnými,
pevnými. Toto světlo vyživuje všechny vaše orgány. Bez něj nastává degenerace, úpadek,
nemoc. Gabriel a jeho energie udržuje plynulý tok světla ve vašich čakrách, od základní až po
korunní, aby vás udržel ve stavu naprosté extáze a radosti a v dokonalém zdraví.
Jak vypadá spojení s archandělem Gabrielem po aplikace vonného spreje s jeho energií
 Pokud budete esenci archanděla Gabriela používat společně s vašimi běžnými „andělskými
praktikami“, meditacemi, vzýváním andělů apod., bude se vám Gabriel zjevovat v podobě
krásného bílého, někdy však také zlatistého až měděného světla.
 Esence vám pomůže vidět jeho brilantní, třpytivé a zářící světlo vnitřním „zrakem“, také
proto, neboť jeho energetická esence směřuje vaši pozornost víc dovnitř, zejména pokud jste
ji dosud směrovali většinou nebo pouze do vnějšího světa.
 Užijete-li esenci a vynasnažíte-li se pak spočinout v klidném meditativním stavu (k čemu vám
Gabrielova esence rovněž napomůže) a požádáte Gabriela, aby byl s vámi, nebo se vám
dokonce zjevil, může se stát něco doslova magického. Ve vaší oblasti srdečné se rozleje
nádherný, neobyčejný a dosud nepoznaný pocit tepla a lásky, nebo můžete skutečně uzřít
Gabriela, jak k vám přistupuje, případně vidět jeho zářící bílé, zlaté či měděné světlo.
 Gabrielova energie může připomínat teplý proud v širých plochách studenějšího oceánu, čistí
duši, srdce i tělo. Jeho energie působí na naše smysly a emoce jako když se probudíme za
východu slunce a před námi je výhled na horské jezero s průzračnou vodou, která odráží
modř jasného nebe. Stejně jako příroda jsou Gabrielovy vibrace, i ty zakódované do jeho
energetické esence, krásným odrazem nejvyššího Božského Světla. Je to prostě jemné, teplé
a absolutně blažené.
 Když ucítíte tuto teplou, nádhernou energii, pravděpodobně cítíte přítomnost archanděla
Gabriela. Pokud umožníte Gabrielovu světlu a jeho esenci, aby vás naplnili svou energií,
zharmonizuje to vaši vlastní energii, váš čakrový systém a vy budete postupně a stále
vnímavější a otevřenější k projevům andělské komunikace.
 Znamením Gabrielovi přítomnosti může být bílá, zlatá nebo měděná světelná „koule“ ve
vašem periferním vidění. Nebuďte překvapeni či zklamáni, že se světlo rozpustí, když se na
něj pokusíte vědomě zaměřit. Někdy je nutné aplikovat esenci a ponořit se do klidového,
meditativního stavu víc krát, než se vaše osobní zkušenosti s Gabrielem prohloubí.
 Budete-li trpěliví, Gabrielovo světlo a jeho vibrace vám otevře cestu k jasné komunikaci s
andělskou říší.
 Dalším z výsledků působení esence archanděla Gabriel je stále častější objevování se různých
andělských symbolů. Můžete častěji vidět malby, kresby andělů, a to i tam, kde jste se
předtím častěji vyskytovali, a přesto jste si tam žádné obrazy nikdy nevšimli. Můžete
najednou vidět sochy andělů nebo slyšet písně, v nichž se zpívá o andělech. Na vašem
Facebooku, Pinterestu nebo jiných sociálních sítích se objeví anděl vznášející se nad
jesličkami – v červenci! Nebo vás někdo upozorní na vynikající restauraci či kavárnu, či vás do
ní dokonce pozve, a její název bude znít „Angel Café“, Andělská kavárna, resp. „Gabrielova
cukrárna“ apod.
 Četnost setkávání s anděly v roztodivných uměleckých dílech, médiích nebo na obyčejných
poštovních známkách, se také často zvyšuje, když začnete užívat esenci archanděla Gabriela.
Současně je to zcela jasné znamení Gabrielovi přítomnosti, nebo toho, že se snaží sdělit vám
nějaké poselství.
Léčivé vibrace vonné esence archanděla Gabriela
Nejznámějším archandělem léčení a uzdravování je archanděl Raphael. Každý z archandělů však
vládne určitou léčivou frekvencí, specifickou energií, která vás může zahojit, vyléčit, podpořit a vést
na vaší cestě za zdravím.
 Archanděl Gabriel obvykle podporuje proces hojení tím, že vás inspiruje jasným poznáním
příčin a následků, a také tím, že zlepšuje vaší celkovou životní situaci. Gabriel je, jak již bylo
řečeno výše, andělským poslem a jeho léčivá energie vás dovede naladit na poselství a rady
nebeské, andělské léčivé Lásky.
 Archanděl Gabriel léčí občas tím, že vám prostě připomene, jak moc jste milovaní a
podporovaní, jaká je vaše skutečná hodnotu. Jeho vibrace zvyšují vaší duševní a emoční
energii tak, abyste se dostali do souladu s léčivým andělským světlem.
 Fyzická onemocnění i potíže s jejich léčením jsou nezřídka způsobeny energetickou a emoční
blokádou. Když aplikujete vibrační Gabrielovu esenci, blok zmizí a rozproudí se tak andělský
nebo i božský energetický tok života.
 Pokud se vám nedaří z čehokoli se vyléčit, vězte, že léčivá energie z vyšších úrovní, kupříkladu
z říše andělů, a to i ve formě vibračních esencí, je pro vás dostupná. Co se týče léčivé energie
archanděla Gabriela, někdy spíš než dojde k přímému zásahu nebo náhlému zázračnému
uzdravení, vás Gabriel bude inspirovat, abyste začali jednat v zájmu svého uzdravení vy sami,
abyste vy sami vyléčili své tělo, změnili životní styl, naučili se víc odpočívat a otevřeli se jiným
možnostem, jak žít svůj život a být šťastní, radostní, spokojení.
 Archanděl Gabriel a jeho vibrační esence aktivují kreativní schopnosti. Jak to souvisí se
zdravím? Kreativita má obrovský léčivý potenciál. Takže pokud jste žádali o léčivou energii a
namísto toho vám byl seshora „doručen“ návod, jak probudit, rozvinout nebo využít svou
tvořivost, nepochybujte, že kreativita je součástí vaší léčivé cesty.
Samozřejmě, je toho mnohem víc, co bychom si mohli vyprávět jak o archandělu Gabrielovi, tak o
účinnosti energií jeho vibračních esencí. Pokud byste se chtěli dozvědět, co mohou přinést vám
osobně, můžete se objednat na osobní konzultaci.
Judita Peschlová, hlavní terapeut Lichtwesen pro ČR a SR, akreditovaná psychoterapeutka,
certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.