Srdceklíč

Nanebevzatí mistři: Naši věrní průvodci, obhájci, učitelé, rádci a léčitelé

Kdo je kdo v nebeské říši? Máte v tom taky zmatek? Kdo jsou vlastně Nanebevzatí mistři? Dle
pojmenování to pravděpodobně nejsou andělé, proč se však často objevují v souvislosti s nebeskými
bytostmi?
Stručně řečeno, Nanebevzatí mistři, zrozené bytosti Lásky, byli kdysi lidmi, žili na Zemi a chodili po ní
stejně, jako vy nebo já. Andělé jsou považovaní za bytosti Světla, které stvořil sám velký Stvořitel
(ačkoli je nutno poznamenat, že i mezi nimi naleznete dva, kteří byli v prastarých dobách lidmi,
archanděla Metatrona a Sandalfona). Rozdíl mezi anděly, resp. archanděly je v jejich vibračních
frekvencích i v způsobu, jakým se stali tím, čím jsou. Nanebevzatí mistři jsou přirozeně rovněž
bytostmi Světla, jenom na rozdíl od andělů a archandělů, jak jsem již naznačila, „povstali“ z pozemské
inkarnace, mohli bychom také říct, že byli osvíceni.
Duše Nanebevzatých mistrů prošly mnoha životy, jinak zvanými inkarnace nebo vtělení. Pouze na
rozdíl od většiny z nás už dávno zvládly své karmické úkoly a splnily své jedinečné důvody pro bytí
zde, na naší planetě. A protože úspěšně „složili zkoušky“, prošli tím, co pojmenováváme vzestupem,
tudíž návratem Domů, nemusí se již na Zemi vracet.
Mistři vyvinuli nebo zrychlili či možná spíš zvýšili své vibrace (kmitočty) tak velkou měrou, že získali
absolutní kontrolu nad fyzickou rovinou bytí. V podstatě „stoupali“ k vyšším úrovním vědomí nebo
světla bez klasické formy umírání. V biblickém ponětí bychom řekli, že byli skutečně vzati rovnou na
nebesa.
Někteří z nich se rozhodnou přece jenom vrátit a narodí se znovu. A znovu. Prožijí opět životní cyklus,
jednou, dvakrát, nebo i vícekrát. Aby to mohli udělat, musí zpomalit své vibrace, protože jak je
známo, hmota vibruje mnohem pomaleji než světlo. Proč by to dělali? Ne že by jim po vzestupu
chyběli pochoutky, kterými si lidé udržují a vytváří energii na život, ba dokonce se jim vzhledem
k nevyslovitelné nádheře „hořejších světů“ ani nestýská po krásách Země. Vracejí se, aby se pokusili
pomoci nám ostatním. Takováto pomoc se poskytuje snáze ve fyzickém těle. Tak proto. Navzdory
opětovnému vtělení do lidského těla jsou však na rozdíl od nás přece jenom naladění na jinou rovinu
existence, kterou označujeme různými výrazy, kupříkladu „duchovní říše“, „duchovní dimenze“, atd.
Jelikož Nanebevzatí mistři poznali lidský život, poznali též výzvy a radosti lidského života. Vědí tedy
přesně, jaké to je zažívat smutek, štěstí, zamilovanost i lásku, nemoc i zdraví atd. Určitě se to už stalo
i vám. Někdo vám vypráví o něčem, co jste sami už kdysi zažili, a vy tím pádem víte, o čem ten člověk
mluví, dokážete se do něj vcítit, snad i poradit a někdy i pomoci. Stejné je to s Nanebevzatými mistry.
Vědí, cítí, vnímají, chápou, co jim sdělujete, čím se trápíte, čím se zabýváte, co řešíte. A co víc,
Nanebevzatí mistři dovedou s láskou a hlubokým porozuměním transformovat všechny vaše zážitky,
zkušenosti, trable, zármutky, bolesti. Takže vám nejenom dokonale rozumějí, ale ukazují nám rovněž
cestu a pomáhají vám z potíží.
Kdo patří k Nanebevzatým mistrům
Jména některých z nich jsou velice známá, některá zas nikoli. Důvodů je víc, například, že za svých
předchozích lidských životů žili na jiném kontinentě, patřili k jiné kultuře atd. To však v žádném
případě neznamená, že jako Nanebevzatí mistři nemohou pomoci někomu z docela odlišné
geografické oblasti. Na vyšším stupni vývoje duše, na které bezesporu jsou (v porovnání s námi zcela
určitě), neexistují žádné rozdíly, kterými my tady na Zemi doposud a neustále sami sebe vydělujeme,
rozdělujeme, ohraničujeme.
Slyšíte-li slovo „nanebevzetí“, jaká osoba vás první napadne? Možná Ježíš, Marie, Buddha, anebo
Saint Germain, Maitreya? Ano! Jste na vynikající stopě! Je jich přirozeně mnohem víc, než které jsem
vyjmenovala. O každém z nich si budeme později v dalších článcích vyprávět zvlášť.
Jak mohou Nanebevzatí mistři pomoci lidem
Jako duchovní průvodci jsou Nanebevzatí mistři prostě neocenitelní. Nejen, že mají proti nám
přednost a výhodu v tom, že byli „tam nahoře“, potažmo tam duší a duchem stále jsou, ale rovněž
prošli cestou, kterou my sami kráčíme, a v rámci ní pak překročili rámec každodenních lidských výzev.
Ano, právě těch výzev, s nimiž bychom my sami chtěli pomoci. Oni už dosáhli konečného cíle, o který
teď usilují i naše duše, ať už si to uvědomujeme, nebo nikoli. Jejich perspektiva, vnímání , náhled a
nadhled překlenují nekonečno. Mají podobně jako andělé a další nebeské bytosti porozumění pro
každého a jakéhokoli člověka a situaci. V jejich očích jsme všichni hodni jak pomoci, tak soucitu, lásky,
přijetí a zastání – i před „nejvyšší instancí“.
S Nanebevzatými mistry na naší straně jako našimi „osobními mistry“ a poradci je naše cesta
vytyčená jasněji, má pevnější základy. Určují nám nejlepší směr, dostáváme od nich přesné vedení a
pokyny. S nimi po boku se ocitáme v úžasné pozici, z níž je jednodušší dosáhnout „vzestupu“. Jak řekl
Ježíš (nejznámější Nanebevzatý mistr Západu): „Kdo věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činiti
bude, a větší nad ty činiti bude; nebo já jdu k Otci svému.“ (Jan 14:12)
Prostě, náš vlastní života i naše vlastní cesta mohou být prostřednictvím Nanebevzatých mistrů
nesmírně usnadněny. Když už kvůli ničemu jinému, tak proto, že oni uspěli před námi. A pro člověka
je velice motivující vědět, že někdo už předtím dokázal to, o co se sám pokouší.
Co mají Nanebevzatí mistři společné s duchy
Vůbec nic! To, že nejsou docela andělskými bytostmi, ještě nesnižuje jejich status, schopnosti,
význam a úroveň, kterou dosahují poté, co splnili „pozemské domácí úkoly“ v „pozemské škole ducha
a duše“. Duchové jsou entity s nižší úrovní vědomí (neznamená to nevyhnutelně, že jsou to vždy
entity negativní!), Nanebevzatí mistři naopak, s vyšší. Jejich duše se přesunula z těla lidí žijících na
Zemi (díky jejich skutkům, pozemské rovině vědomí, naplnění karmických závazků a úloh,
nepřipoutanosti ke světu hmoty, milosrdenství, skromnosti, laskavosti, světlu v duši i v srdci atd.)
rovnou nad několik rovin „nebe“ až tam, kde mohou, pokud chtějí, absolvovat přípravu na další
duchovní postup, který se však s tím naším nedá již porovnávat. Navíc, Nanebevzatí mistři se nemusí
rozhodnout vrátit vysloveně na Zemi, mohou chtít pomáhat bytostem na jiných světech a v jiných
končinách našeho Vesmíru. Vibrace Nanebevzatých mistrů má náramně vysoké frekvence; energie
duchů je velice těžká, s nízkou frekvencí.
Duchové zůstávají připoutáni k lidem nebo věcem svého předchozího života. Někdy prostě musí
jistou dobu zůstat poblíž Země, než se dokážou odpoutat. U Nanebevzatých mistrů to tedy není
přílišná vazba na Zemi nebo nějaký její aspekt, nýbrž svobodná volba související se snahou pomáhat
lidem, avšak i přírodě, planetě apod. Jejich energie je laskavá, jemná, příjemná.
Učit se a léčit u nejlepších
Moudrost, kterou nám Nanebevzatí mistři předávají prostřednictvím svých poselství, je neocenitelná
a vychází přímo z úrovně toho, co bychom obecně nazvali „Bohem“, potažmo Universem, protože
dosáhli skrze svůj vzestup spojení s Bohem, anebo jinak s Kosmickým vědomím, Nejvyšší bytostí atd.
Dost často plní Nanebevzatí mistři úlohu učitelů tzv. channelingem, při kterém zprostředkovávají
konkrétním lidem poznatky, poselství, učení, vnuknutí, proroctví a verbálně, písemně a dalšími
způsoby.
Impulsy mistrovských energií umožňují energetickému systému lidského těla vibrovat na vyšší
frekvenci. Už to je krok k zlepšování stavu těla. Jemnohmotné vibrace, které jsou výsledkem
propojení energie Nanebevzatých mistrů a člověka, dokážou léčit mnohá onemocnění. Ne, není to
přímým působením jejich energie na zasažené orgány lidského těla, nýbrž vyrovnáváním
energetického toku mezi energetickými těly, čakrami a meridiány člověka, mezi fyzickým tělem a
vyšším Já.
Mistrovské esence
Působení a pomoc Nanebevzatých mistrů může mít různorodé podoby. Mohou zasáhnout
v rozličných oblastech našeho života. Stejnou podporu, vedení a pomoc nám skýtají i Mistrovské
esence, které vibrují na stejných frekvencích, jako Mistři samotní. Druh pomoci nebo spíš toho, v čem
nám dokáží pomoci, závisí od konkrétního Mistra, neboť každá esence je nositelem specifické energie
a vibrace právě toho kterého Mistra.
Víc se dozvíte v článcích o jednotlivých Nanebevzatých mistrech a jejich esencích.
Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a
andělské terapie, oficiální lektor projektu Lichtwesen, judita.andele@gmail.com

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.