Srdceklíč

ČAS VÁNOČNÍ, ČAS ANDĚLSKÝ

Něžná terapie s anděly, jejich esencemi a olejíčky

V období adventu a vánočních svátků se „ztenčuje“ závoj mezi „světem dolů“ a „světem nahoře“. Čili světem nás lidí a světem bytostí, které jsou na rozdíl od nás nehmotné. Světem světla, něžných, jemných, přitom však mohutných a velmi účinných vibrací. Ano uhodli jste, mezi zemí a říší andělů …

Andělé tu však nejsou jen proto, abychom si na ně vzpomněli v období obvykle prodchnutém jinou atmosférou a náladou jako ve zbytku roku, anebo aby jejich sošky, obrázky či mandaly sloužily jako dekorace našich příbytků. Či se k nim utíkali pouze ve chvílích závažného a akutního ohrožení, ať už na těle, zdraví či duši.

Andělská podpora a provázení má i mnohem hlubší význam a jejich pomoc bývá efektivní a překvapivě účinná i při řešení dalších problémů, těžkostí, neduhů. Nejen to: nemusí jít vždy o problém. Jsou nápomocní i při hledání různých východisek a cest. Pokud to vše shrneme na jednu „andělskou hromádku“, dostaneme se k něčemu, co se dnes nazývá – andělskou terapií. V našem konkrétním případě andělskou terapií propojenou s užíváním vysoce vibračních a energetizovaných andělských esencí a olejíčků.

Při zmínce o andělské terapii se ještě i dnes mnozí udiveně zeptají „A co to vlastně je?“. Další však alespoň vzdáleně tuší, s čím toto pojmenování souvisí a někteří – zejména díky masivnímu zaplavení knižního trhu obrovským množstvím více či méně kvalitní, resp. více či méně odborné „andělské“ literatury – mají o ní dokonce různorodé, protichůdné, zajisté však mnohé znalosti.

Co to tedy vlastně je? Nuž, velmi obecně řečeno, andělskou terapii bychom mohli klidně nazvat terapií láskou, něhou, bezpodmínečným přijetím, soucitem a energií. Ať už si o tom myslíte cokoliv, láska je nejléčivější vibrací vesmíru a dokáže zahojit i zdánlivě nevyléčitelné. Energetická pole různého charakteru mají tendenci se vzájemně přizpůsobovat, jak dokazuje i čistě vědecká kvantová fyzika. Proto může energie lásky účinkovat i na subatomární rovině našich těl, duší, srdcí. A co ještě potom taková nadlidská, andělská láska a její esence?

Andělští pomocníci a jejich esence jsou svým způsobem velmi aktivní „koterapeuté“, působící přes samotného terapeuta andělské terapie přes jakýsi „otevřený světelný kanál“. Jsou zde pro nás vždy a stále. Dokonce i tehdy, když nejsme zrovna na terapeutickém sezení. Přinášejí nám svou laskavou péčí možnost růst a žít ve zdraví, hojnosti, radosti a lásce. Velikost toho, co můžeme získat prostřednictvím takového druhu terapeutického zásahu, mnohonásobně přesahuje to, co bychom dokázali dosáhnout celkem sami, jen svými lidskými sílami a schopnostmi. Techniky aplikované při této terapii vytvářejí volně plynoucí a až neuvěřitelně efektivní a účinnou energii, která umožňuje kromě uzdravování, léčení a někdy i scelování zraněného srdce či duše i náš další vývoj a pokrok. Přináší nám úžasné a originální nápady, podněty či inspiraci, zkvalitňuje a zjemňuje komunikaci a zbystřuje naše vnímání.

Moudrost z jiného světa?

Často, když se vysloví slovo „anděl“ (protože především o andělech je přirozeně řeč), máme na mysli bytost nesrovnatelně moudřejší, než jakýkoli člověk. Poskytují nám rady, citlivou útěchu a silnou ochranu. Už v pradávných dobách je předávali různým patriarchům, prorokům, učitelům, stejně jako slavným, významným lidem nebo i zcela neznámým, „obyčejným“ osobám.

Pokud bychom chtěli hledat písemné záznamy nebo důkazy o existenci andělů, najdeme dost a dost příkladů, ve kterých nebeští dobrodinci lidem pomáhali, podporovali je a inspirovali. Konkrétních případů je právě ve výše zmíněných publikacích více než dost. Můžeme zmínit například svatou Agátu, které se během uvěznění dostalo útěchy od nebeského „návštěvníka“. Když sv. Kristína onemocněla v žaláři, prý ji léčil a staral se o ni anděl. S anděli prý komunikoval i Goethe, Händel, Abraham Lincoln – a například i Matka Tereza.

Takže: Matka Tereza mezi alternativními a doplňkovými terapiemi

Andělská terapie a andělské esence i olejíčky přináší přes lásku v nich obsaženou bezpodmínečné a absolutně akceptování druhé bytosti a vůli udělat vše pro to, aby žila jak v duševní, tak i emocionální a fyzické harmonii a v spokojenosti se svým životem. Tato terapie je jakousi láskyplnou oslavou existence klienta.

Pokud je kupříkladu tarotová terapie, kterou se rovněž zabývám, podobná geniálnímu, vynalézavému, ale i nanejvýš přímému a ve své otevřenosti někdy až téměř nemilosrdnému Dr. Housovi, ta andělská připomíná spíše skromnou, trpělivou, pokornou Matku Terezu. Mimochodem, kromě toho, že byla nositelkou Nobelovy ceny, jedním z jejích přídomků byla „velvyslankyně lásky“.

Na druhé straně, v rozporu s falešnou skromností, nikoli tou Terezinou, nás však andělé vedou k tomu, abychom se nespokojovali s málem, a abychom si vytyčovali takové cíle, které se nám momentálně mohou zdát nad naše síly či možnosti, ale v budoucnu to tak už nemusí být – a nebude. Bytosti světla chtějí, abychom nyní, dnes, právě v této chvíli žili tak, jako bychom už dosáhli pozitiva i vrcholy své úžasné budoucnosti, včetně pevného zdraví a duševní i fyzické pohody. K tomu právě velice napomáhají i andělské esence.

Ozvěny z dávné Atlantidy

Někteří autoři tvrdí, že obyvatelé ztracené Atlantidy věděli běžně vnímat andělské bytosti, které je usměrňovali, motivovali, řídili a jak jinak, léčili. Vyvinuli tzv. spirituální abecedu a rezonancí zvuků její písmen přivolávali anděly v případě, že se chtěli na nich obrátit o pomoc. Kromě hlasů a hudby používali na práci s andělskými energiemi drahokamy a křišťálové kameny (které se používají také u energetizace andělských esencí a olejů, a v některých je obsažena i jejich vlastní „drahokamová esence“).

Údajně do těchto obrovitých drahokamů, vzácných kamenů a kamenů koncentrovaly energii andělů, a následně jimi na buněčné úrovni působily na těla léčených osob, které takovou cestou dosáhly okamžité uzdravení. Velice podobně fungují i naše andělské esence a olejíčky.

Ať tak či onak, Atlantida, Lemurie, Evropa nebo Amerika, biblické příběhy nebo příklady ze života obyčejných smrtelníků, víra v anděly a jejich moc v posledních desetiletích opět vzrostla. Snad proto, že uprostřed vší té soutěživosti, urputného boje o své místo na slunci a občas i o přežití, o dosažení vyšších met za každou cenu, nemilosrdných praktik sebeprosazování se, působí andělská terapie a andělské esence jako lahodný, blahodárný doušek sladkého nektaru, účinkujícího svou jemností. A už víckrát zmíněnou láskou.

Metody a techniky andělské terapie s andělskými esencemi a olejíčky

Vědecká teze, kterou dnes už nemusí nikdo dokazovat ani nejtvrdohlavějším skeptikům, tvrdí, že hmota se skládá z vibrujících částic energie. Ty obsahují určité druhy informací. V terapeutickém procesu andělské terapie dochází k „čtení“ těchto údajů zakódovaných v partikulích energie resp. hmoty. Na jejich základě je možné diagnózu a důvody zapříčiňující nežádoucí stav určit poměrně rychle a bezchybně.

Příklady terapeutických metod andělské terapie následujících po stanovení příčin problémů, které můžeme velice efektivně kombinovat s andělskými esencemi a olejíčky:

– energetické léčení

– léčení světlem

– vizualizace

– meditace

– afirmace

– působení energií lásky

– léčba emocemi

– odstraňování starých přesvědčeni, programů a bloků

– channeling

– automatické písmo a kresba

– terapeutický rozhovor atd.

Pokud máte v sobě víru a důvěru v postupy andělské terapie a v sílu, nesmírnou vibrační energii jejich esencí, svěřte se do péče andělů. Dočkáte se ohromných zážitků, jaké si teď neumíte ani představit. Do vašeho života vstoupí každodenní i nevídané zázraky a vy se proměníte na bytost, která bude mít už jen nádherné, pozitivní, láskou naplněné zkušenosti.

Pokud si do 12. 12. 2019 objednáte některou z andělských, archandělských esencí či olejů, olejů barevných paprsků Elohim anebo Nanebevzatých Mistrů, a uvedete v objednávce jako kód slovo „Megavánoce“, dostanete slevu 5%!

 

Přenádherný čas vánoční a andělský.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka a hlavní lektorka a terapeutka projektu Lichtwesen v ČR

redakce

Kontakt na Srdceklíč

+420 776 506 338
Informace ohledně seminářů a akcí rádi poskytneme ve standardních časech. Pro kontakt můžete využít i kontaktní formulář.